Cường Huỳnh – Chủ tịch hội đồng quản trị karaoke Star