Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

Phan Nguyễn Audio là nhà phân phối và trung tâm bảo hành đầu Hanet chính hãng. Phan Nguyễn Audio hướng dẫn các bạn đăng ký bảo hành điện tử cho đầu karaoke Hanet PlayX One. Các bước thực hiện như sau:

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

  • Chọn kết nối mạng: WIFI Hoặc Ethernet để kết nối internet.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

 Nếu chọn Wifi: Chọn Wifi của bạn để kết nối internetHướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

  1. Nhập mật khẩu Wifi của bạnHướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One
  2. Nếu đã kết nối thành công: màn hình hiển thị sẽ hiện dấu √ ngay tại Wifi của bạn . Chọn “Tiếp” để tiếp tục đăng ký bảo hành.Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One
  3. Nếu kết nối không thành công: màn hính sẽ hiển thị thông báo “Không thể kết nối với WIFI ‘ten-wifi’ “. Trong trường hợp đó bạn có thể kết nối lại với wifi đó hoặc kết nối với wifi khác.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

Nếu chọn ETHERNET: các bạn phải cắm dây mạng trước khi chọn “Kết nối”.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

  1. Màn hình sẽ hiển thị “Đang kết nối”. Nếu kết nối thành công sẽ hiển thị bước “Đăng Ký Bảo Hành”
    Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One
  2. Nếu màn hình hiển thị “Không thể kết nối mạng ethernet”. Chọn “Thử mạng khác” để trở lại màn hình kết nối. Thử  lại để tiếp tục kết nối với mạng LAN.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

Khi các bạn đã kết nối mạng thành công. Nếu thiết bị đã được kích hoạt lần trước, khi đó màn hình sẽ hiển thị đầu Hanet PlayX One đã được kích hoạt như sau:

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

Nếu sản phẩm chưa kích hoạt. Khi đã kết nối mạng thành công, màn hình sẽ hiển thị các điều khoản của HANET khi sử dụng sản phẩm. Chọn “Chấp nhận” để tiếp tục.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

Sau khi chọn “Chấp nhận” màn hình sẽ hiển thị yêu cầu các bạn “Nhập số điện thoại” để được kích hoạt bảo hành và hỗ trợ trực tiếp.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

Sau khi nhập số điện thoại xong, màn hình sẽ hiển thị chúc mứng sản phẩm đã được kích hoạt thanh công.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

Các bạn có thể xem thông tin bảo hành sản phẩm trong phần: CÀI ĐẶT > KIỂM TRA BẢO HÀNH.

Nếu các bạn cần hỗ trợ hay tư vấn về sản phẩm, vui lòng liên hệ 1900.0075. Xin cảm ơn!